Pravni savjeti – prosinac 2017.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Kako će reagirati braća i sestre?

Pitanje: Prije sedam godina otac mi je ugo­vorom o darovanju dao pola obiteljske kuće s okućnicom. Iako je ugovor ovjeren kod jav­nog bilježnika s mogućnošću upisa prava vla­sništva u zemljišne knjige, to nisam učinio jer nisam želio na oca svaliti bijes sestara i braće zbog darovanja. Važno je reći da o ocu jedi­ni brinem i pomažem mu u svemu za razliku od braće i sestara koji ga tu i tamo pitaju za zdravlje. Zbog toga je otac, uvidjevši situaciju, odlučio sa mnom sklopiti Ugovor o doživot­nom uzdržavanju kojem bi mi pripala druga polovica kuće, a predložio je i mogućnost da se već sklopljeni darovni ugovor opozove, a da predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju bude cijela kuća s okućnicom. Otac me moli da o novom ugovoru nikome ništa ne govorim jer se boji reakcije ostale djece. Molim za savjet. (V.T., Rijeka)

Vezane vijesti:

Odgovor: Budući da se ionako brinete o svome ocu, preporučam vam da s ocem sklo­pite Ugovor o doživotnom uzdržavanju utoliko više jer je to želja vašeg oca. Taj ugovor neće biti javno objavljen pa ostali nasljednici neće znati za njega te neće moći vršiti pritisak na oca. U slučaju da ne sklopite ugovor o doživot­nom uzdržavanju, drugu polovicu kuće dijelit ćete s braćom i sestrama, dok će darovana po­lovica kuće biti isključivo vaša.

 

Kupac počinio štetu, a tuže mene

Pitanje: Prodao sam osobno vozilo prije 8 mjeseci, ali prijenos vozila nije službeno izvr­šen pa kupac nije registriran kao vlasnik vozila. U međuvremenu, kupac je s vozilom počinio veliku štetu (srušio ogradu i dio kuće). Budu­ći da vozilo i dalje glasi na mene, osoba koja je pretrpjela štetu traži da ja podmirim trošak obnove kuće i ograde. Ugovorom o kupopro­daji vozila uzalud sam pokušavao dokazati da vozilo nije u mome vlasništvu, no vlasnik kuće prijeti mi tužbom te me je njegov odvjetnik i pismeno opomenuo da sam dužan podmiri­ti štetu kao i nastale troškove. Van sebe sam i molim za savjet – jesam li odgovoran za nasta- lu štetu? (J.A., Zagreb)

Odgovor: Sudska praksa je u takvim sluča­jevima zauzela stav da raniji vlasnik vozila nije odgovoran za štetu nego osoba koja je vozilo kupila, a nije izvršila prijenos vlasništva vozila. Dakle, ne trebate se bojati posljedica za nastalu štetu.

 

Nasljednik ne priznaje kupoprodajni ugovor

Pitanje: Sklopio sam Ugovor o kupoprodaji nekretnine koju smo uredno potpisali ja kao ku­pac te druga strana kao prodavatelj, međutim nismo ga ovjerili kod javnog bilježnika. Kupo­prodajnu cijenu isplatio sam prodavatelju koji mi je to potvrdio potpisom Ugovora o kupo­prodaji i obvezao se da mi neće praviti probleme prilikom upisa prava vlasništva u zemljišne knjige. Prodavatelj je nažalost u međuvremenu iznenada preminuo, a jedini nasljednik – njegov sin – ne pri­znaje kupoprodajni ugovor tvrdeći da mu otac o tome nikada nije govorio. Što da radim kako bi se upisao kao vlasnik nekretnine? (T.I., Karlovac)

Odgovor: Sami ste si zakomplicirali situaciju posve bespotrebno. Upravo je vama bilo u intere­su da se pobrinete o ovjeri ugovora kod javnog bi­lježnika ili na sudu. Budući da nasljednik prodava- telja osporava vaše vlasništvo nad nekretninom, morat ćete podnijeti tužbu mjerodavnom sudu prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. U sud­skom postupku morat ćete dokazati da je ugovor sklopljen kako grafološkim vještačenjem potpisa prodavatelja, ali i drugim dokazivim sredstvima – iskazima svjedoka.

 

Imam li pravo na imovinu?

Pitanje: Duže vrijeme brinuo sam o jednoj oso­bi koja nije bila u stanju brinuti se za sebe. Sve sam izvršavao na vrijeme i bez njezina prigovora. Me­đutim, nismo sklopili ugovor bilo o doživotnom uzdržavanju ili darovanju pa me zanima, imam li pravo na imovinu te osobe koja je nažalost u me­đuvremenu preminula, za uloženi trud i troškove. (M.D., Pula)

Odgovor: Budući da Zakon o obveznim odno­sima traži da ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti u pisanoj formi jednako kao i darovni ugovor o nekretnini, niti jedan od ta dva ugovo­ra ne možete naknadno konvalidirati (osnažiti). Zbog toga ćete protiv nasljednika morati podni­jeti tužbu tražeći naknadu za trud koji ste imali prilikom pomoći toj osobi te eventualne troškove koje ste pritom imali. Naravno da ćete u sudskom postupku morati dokazati sve vaše navode veza­ne uz pomoć trećoj osobi kao i troškove koje ste pritom imali.

 

Što je jeftinije?

Pitanje: Moj bliski rođaci (ujak i ujna) u pood- makloj su dobi te nemaju potomaka zbog čega sam preuzeo brigu o njihovom uzdržavanju. Oni inzistiraju da sklopimo ugovor o doživotnom uz­državanju temeljem čega bih ja postao nasljednik njihove čitave imovine nakon njihove smrti.

Manje-više smo dogovorili sve uvjete oko ugo­vora, no zanimaju me dvije stvari: moram li platiti porez na promet nekretnina nakon njihove smrti te drugo, je li isplativije ugovor o doživotnom uz­državanju ovjeriti na sudu ili kod javnog bilježni­ka? (A.P., Šibenik)

Odgovor: Što se tiče poreza na promet nekret­nina, nakon smrti uzdržavanih morat ćete platiti 4 posto od procijenjene vrijednosti nekretnina budući da niste njihov potomak, odnosno krvni srodnik u prvoj liniji. Za drugo pitanje važno je na­pomenuti da ovjera ugovora na sudu ili kod jav­nog bilježnika ima jednaku pravnu važnost, no solemnizacija odnosno javnobilježnički akt je znat­no skuplji od ovjere na sudu. Odlučite li se ugovor ovjeriti na sudu, nakon podnošenja zahtjeva na mjerodavnom sudu, morat ćete čekati više mjese­ci dok ga sudski službenici ne ovjere. Kod javnog bilježnika u pravilu, taj posao obavlja se isti dan.

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave