Home Etički kodeks

Etički kodeks

by Administrator

 

 

 

 

 

 

ETIČKI KODEKS

 

NACIONALNI SAVEZ TREĆA DOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. UVOD

 

 

Nacionalni savez Treća dob je nevladina i neprofitna udruga koja djeluje u Republici Hrvatskoj. Udruga promiče integraciju i participaciju starijih osoba kroz društveni, ekonomski i socijalni razvoj i razvija odgovornost i senzibilizira stav pojedinca i društva u djelovanju prema osobama treće životne dobi.

U svom djelovanju udruga zastupa zajedničke interese članova Nacionalnog saveza Treća dob, drugih udruga umirovljenika, općenito osoba treće životne dobi, kroz uključivanje, unaprjeđenje i poboljšanje života umirovljenika u lakši, sadržajniji i ugodniji život s više povlastica u Republici Hrvatskoj te razvoj istraživanja za unapređenje zdravlja, životnog stila i svih segmenata vezanih uz starije osobe.

 

Etički kodeks je skup načela iz područja morala i profesionalne etike kao smjernica za profesionalni rad i javno djelovanje svih članova Udruge, koji su u obavljanju svoje djelatnosti dužni čuvati ugled i dostojanstvo svoje profesije i Udruge kao cjeline. Članovi su dužni odgovorno i etički odnositi se prema drugim članovima i suradnicima. Udruga će sve članove Udruge upoznati s Etičkim kodeksom. Ne prepoznavanje ili ne razumijevanje etičkih standarda ne opravdava ne etično ponašanje.

Etičkim kodeksom određuju se etička načela djelovanja i vrijednosti kojima se vode članovi i zaposlenici Udruge. Prije pristupanja Udruzi s Etičkim kodeksom moraju se upoznati svi članovi i zaposlenici Udruge.

 

Ako članovi ponašanjem povrede načela i/ili vrijednosti ovog Kodeksa, Skupština udruge ukazati će im na povredu. Ponavljanje ili teške povrede Etičkog kodeksa mogu za posljedicu imati isključenje iz članstva udruge sukladno članku 13. Statuta udruge.

Kodeks se može prema potrebi periodično mijenjati a odluku i promjene donosi Predsjednik udruge.

Vizija Nacionalnog saveza Treća dob

 

Vizija Udruge je društvo koje aktivno radi na integraciji i participiranju osoba treće životne dobi kroz društveni, ekonomski i socijalni razvoj i razvija odgovornost, te senzibilizira stav pojedinca i društva u djelovanju prema osobama treće životne dobi.

 

Misija Nacionalnog saveza Treća dob

 

Misija udruge je senzibilizirati javnosti za potrebe i interese osoba treće životne dobi, unaprijediti kvalitetu života, te promicati i osnaživati kolektivne interese osoba treće životne dobi u društvu – informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene.

 

 1. VRIJEDNOSTI I NAČELA

 

Vrijednosti i načela za koja se zalažemo:

 • Poštivanje temeljnih ljudskih prava, dostojanstva i vrijednost svih ljudi
 • Otvorenost i tolerancija za osobe treće životne dobi
 • Promicati vrijednosti volonterstva kao oblik civilnog uključivanja u društvene procese
 • Poticati osobni razvoj svakog pojedinca
 • Njegovati društvenu solidarnost
 • Vrednovati timski rad
 • Dijeliti informacije
 • Poticati druženja članova
 • Razvijati strpljivost i korektnost u radu s korisnicima Udruge

 

Volonterski rad

 

U rad Udruge uključujemo rad volontera u mjeri u kojoj im to odgovara pod pretpostavkom svjesnosti i odgovornosti za preuzeta zaduženja. Ukoliko su volonteri spriječeni izvršiti svoja zaduženja od njih se očekuje da o tome obavijeste voditelja projekta ili aktivnosti.

Volonterskom radu pristupamo ozbiljno i savjesno i nastojimo dizati kvalitetu svojega rada i usluga koje pružamo korisnicima, vodeći pritom računa kako vrhunska organizacija nije sama sebi svrhom.

 

 

 

Zaštita privatnosti

 

U udruzi vodimo računa o pravu na privatnost informacija i podataka o članovima i korisnika usluga svjesni toga kako samo u okruženju sigurnom od zloupotrebe informacija o pojedincu možemo u potpunosti slobodno izraziti svoje osobne potencijale.

 

 

Financiranje rada Udruge

 

Udruga Nacionalni savez Treća dob svoje programe i aktivnosti financira putem natječaja, od donatora i sponzora, donacijama građana i članarinama

Financijski izvještaji Udruge su javni.

 

Sukob interesa

Članovi udruge neće se služiti volontiranjem u Udruzi kako bi promovirali sebe ili svoj rad izvan Udruge te na istom području djelovanja stjecali materijalnu dobit.

Članovi udruge koji su ujedno članovi i političkih stranaka mogu imati status članstva u udruzi te mogu biti zaposlenici udruge. U slučaju aktivnog političkog angažmana, a koji se odnosi na sudjelovanje u tijelima stranke te angažan tijekom izbora, članovi ne mogu obnašati voditeljsku funkciju projekata niti mogu u javnosti istupati u ime Udruge niti na koji način isticati članstvo u udruzi prilikom svog stranačkog djelovanja.

Članovi Udruge koji se u svojem privatnom ili poslovnom djelovanju van udruge bave aktivnostima u područjima ili s ciljanim korisnicima sličnim ili istim onima Udruge moraju djelovati na način koji njih i Udrugu ne dovodi u sukob interesa te ne kalja ugled Udruge.

Od članica i članova očekuje se da u okviru svojih privatnih i poslovnih aktivnosti van rada Udruge posvete posebnu pažnju tome da se njihove aktivnosti ne predstavljaju javnosti i drugim dionicima kao aktivnosti koje Udruga podržava, potpomaže ili organizira, kao i da u svojoj ulozi unutar tih aktivnosti ne predstavljaju sebe kao predstavnicu ili predstavnika Udruge.
Ukoliko članovi imaju dvojbu o mogućem sukobu interesa ili utjecaja određene aktivnosti na ugled Udruge, trebaju se konzultirati s Predsjednikom udruge u pismenoj formi.

Članovi udruge koji su istovremeno vlasnice/i poslovnih subjekata i/ili se bave sličnim ili istim poslom kao i Udruga ili gdje su ciljani korisnici ujedno i ciljani korisnici Udruge očekuje se da o tome pravovremeno obavijeste Predsjednika pismenim putem. Upravni odbor. Članovi u ovom kontekstu su voditelji te zamjenici voditeljica odnosno programa i projekata i zaposlenici Udruge.

Kršenje Etičkog kodeksa

 

Dužnost i obaveza svakog člana udruge je da se pridržavaju Etičkog kodeksa. U slučaju da se povrijedi Kodeks, svaki član dužan je to prijaviti Predsjedniku pismenim putem, a Predsjednik je dužan opomenuti člana o kršenju Kodeksa minimalno jednom pismenom opomenom prije nego se poduzmu sankcije. Nakon minimalno jedne pismene opomene, kršenje Etičkog kodeksa može se sankcionirati gubljenjem statusa voditeljice ili voditelja projekta, programa i/ili podružnice članstva, odnosno zamjenika voditelja, gubljenjem statusa člana udruge.

O svim slučajevima odlučuje Skupština Udruge, dok Predsjednik donosi odluku.

 

 

 

 

Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Varaždin, 20.02.2018.

Predsjednica:

Sandra Vukušić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

O ČLANSTVU I ČLANARINAMA

 

UDRUGE

 

NACIONALNI SAVEZ TEĆA DOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uvod

 

Pravilnik o članstvu i članarinama dokument je udruge Nacionalni savez treća dob (u nastavku Udruga) koji definira vrste članstva, način promjene članstva, članska prava i obveze te članarine sukladno Statutu Udruge.

 

 

 1. Udruga nacionalni savez Treća dob

 

Cilj osnivanja Nacionalnog saveza Treća dob je zastupanje zajedničkih interesa članova Nacionalnog saveza Treća dob, te drugih udruga umirovljenika, te općenito osoba treće životne dobi u Republici Hrvatskoj kroz uključivanje, unapređenje i poboljšanje života umirovljenika u lakši, sadržajniji i ugodniji život s više povlastica u Republici Hrvatskoj te razvoj istraživanja za unapređenje zdravlja, životnog stila i svih segmenata vezanih za starije osobe.

 

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima su: razvoj i unapređenje demokratske političke kulture za osobe treće životne dobi, poticanje osobnog razvoja, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, socijalna djelatnost, tehnička kultura i zaštita zdravlja.

 

 1. Zemljopisno područje djelovanja Nacionalnog saveza Treća dob

 

Udruga Nacionalni Savez Treća dob djeluje na području Republike Hrvatske. Nacionalni savez Treća dob može surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i pristupiti međunarodnim udruženjima ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih statutom.

 

 

 

 

 1. Tko može biti član udruge Nacionalni savez Treća dob

 

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba zainteresirana za sudjelovanje u radu udruge i koja prihvaća odredbe Statuta, a samim time i djelatnosti koja Udruga obavlja.

 

 

 1. Vrste članstva unutar udruge Nacionalni savez Treća dob

 

U udruzi postoje tri kategorije članstva:

Kategorije članstva:

 1. Temeljno članstvo
 2. Redovno članstvo
 3. Počasno članstvo

 

Temeljno članstvo čine članovi koji u potpunosti sudjeluju u radu Udruge. Zainteresirani su aktivno i sustavno raditi na osmišljavanju, izgradnji i razvoju Udruge. Temeljni članovi sudjeluju u stvaranju potporne infrastrukture, osmišljavanju, testiranju i primjeni modela rada Udruge. Temeljni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge te se koriste pogodnostima koje pruža članstvo u Udruzi.

Redovno članstvo čine članovi koju su zainteresirani koristiti djelatnosti, programe i usluge Udruge pod članskim uvjetima, ali nemaju obavezu sudjelovati u radu tijela udruge. Redovni članovi ima prava i obveze temeljnog člana, osim prava da odlučuje, raspravlja i glasa u Skupštini.

Počasno članstvo čine fizičke i pravne osobe koje su posebno doprinijele razvoju Udruge. Status počasnog člana stječe se na prijedlog Predsjednika a usvaja se većinskom odlukom Skupštine Udruge. Počasni član ne plaća godišnju članarinu a prava i obaveze su kao redovno članstvo.

 

 

 

 

 1. Kako postati članom Nacionalnog saveza Treća dob

 

Osoba koja želi postati članom Udruge mora potpisati Pristupnicu koju odobrava osoba ovlaštena za zastupanje Udruge. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova koje vodi Tajnik Udruge.

Članom Udruge postaje se danom upisa u popis članova i plaćanjem članarine.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke:

 • osobno ime/naziv člana
 • OIB
 • Datum rođenja
 • Datum pristupanja udruzi
 • Kategorija članstva
 • Datum prestanka članstva u udruzi

Popis članova dostupan je na uvid svim planova i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Skupština udruge u Pravilniku o članstvu i članovima Udruge određuje kategorije članstva i visinu članarine.

 

 1. Zašto postati članom udruge Nacionalni savez Treća dob

 

 • Popusti na putovanja
 • Popusti na usluge i proizvode diljem Republike Hrvatske
 • Godišnju Internet oglasnu stranicu za sve udruge
 • Sudjelovanje na Projektu Manifestacije umjetničkog stvaralaštva
 • Novine Treća dob
 • Objava osmrtnica na nacionalnom mediju Treća dob za udruge
 • Učlanjenje u umirovljenički on line servis

 

 

 

 

Prava i dužnosti članova udruge su:

 

– sudjelovati u aktivnostima Udruge

– tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge

– biti informirani o radu Udruge

– svojim djelovanjem štiti interese, ugled, čast i imovinu Udruge

– sudjelovati u predlaganju i provedbi planova i programa rada Udruge

– poštovati odluke tijela Udruge

– poštovati odredbe Statuta

– izvršavati preuzete obaveze

– plaćati redovito godišnju članarinu

 

 

 

 

 1. Iznosi članarina

 

Kategorija članaiznos (kn) godina
Temeljno članstvo36 kn
Redovno članstvo36 kn
Počasno članstvo0 kn

 

 

 

 1. Uplaćivanje članarine

 

Plaćanje članarine vrši se na žiro račun udruge:

 • IBAN
 • Članarina Nacionalni savez Treća dob
 • Model HR00
 • Poziv na broj odobrenja: upisati godinu za koju se vrši plaćanje
 • Opis plaćanja: članarina/Ime i prezime člana

Reiffeisen banka

Broj računa: 1135062207
IBAN: HR7224840081135062207

 

 1. Prestanak članstva u Nacionalnom savezu Treća dob

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom

– neplaćanjem članarine

– isključenjem

Za povredu članske dužnosti propisane Statutom, Skupština može izreći stegovne mjere.

 • Usmenu opomenu
 • Pisanu opomenu
 • Novčanu kaznu
 • Isključenje

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

 1. Ponovo uključivanje u članstvo udruge nakon prestanka članstva

 

Razlog prestanka članstvaUvjeti ponovnog učlanjenja
Dragovoljni istupSukladno čl.11 Statuta
Neplaćanje članarineSukladno čl.11 Statuta + dvije članarine
IsključenjePonovo učlanjenje nije moguće

 

 

 

Sandra Vukušić

Predsjednica udruge