Etički kodeks volontera

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

 

                                       ETIČKI KODEKS VOLONTERA
UVOD
Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju
demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja
omogućuje građanima uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog
vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, građani tako značajno doprinose
razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje
osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene
i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.
Cilj Etičkog kodeksa je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda
te njihovu primjenu u svakodnevnoj organizaciji i pružanju volonterskih usluga. Etički
kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i
volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Pisan je na razini općenitosti koja
organizatorima volontiranja omogućuje razradu propisanih standarda sukladno načelima
organizacije, poštujući tako specifičnosti organizacije, a posebno potreba korisnika
volonterskih usluga. Organizatori volontiranja mogu biti pravne osobe kojima primarna
svrha nije stjecanje profita: udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne
ustanove, turističke zajednice, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Slijedom dinamičnog procesa razvoja civilnoga društva uopće, a posebice u domaćem
kontekstu, Etički kodeks podložan je provjerama te potrebnim izmjenama i dopunama
koje će zasigurno poticati i iskustvo provedbe Zakona o volonterstvu u praksi.
Etički kodeks se sastoji od Uvoda, Preambule, Temeljnih načela, Etičkih standarda i
Završnih odredbi.
PREAMBULA
Etički kodeks volontera donosi Nacionalni odbor za razvoj volonterstva temeljem stavka
1. članka 23. Zakona o volonterstvu (»Narodne novine« 58/07) i predstavlja skup
vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja
volontera u aktivnosti za opću dobrobit. Ovim se Etičkim kodeksom promiču najviše
vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Etički kodeks počiva na načelu da je
volonterstvo temelj civilnog društva i od vitalne važnosti za razvoj (sudioničke)
demokracije jer se, kroz sudjelovanje u društvenim procesima, jača i osobna odgovornost
građana volontera. Sukladno tomu, cilj Etičkog kodeksa je promicanje pozitivne prakse
volontiranja i primjene načela i standarda volonterstva među organizatorima volontiranja,
volonterima i korisnicima njihovih usluga.
Svi organizatori volontiranja, volonteri i korisnici njihovih usluga obvezuju se da u svom
radu djeluju sukladno načelima i standardima Etičkog kodeksa.
TEMELJNA NAČELA

 1. NAČELO SUDJELOVANJA U DRUŠTVENIM PROCESIMA

Volontiranje predstavlja jedan od načina organiziranog uključivanja građana u društvene
procese čime svaki građanin ostvaruje mogućnost doprinosa pri rješavanju problema u
zajednici i utjecaja na pozitivne promjene u društvu.. Volonterski angažman građana
može jedino nadopunjavati, ali nikako i zamijeniti djelatnosti i funkcije za koje postoji
odgovornost drugih dionika u rješavanju problema ili zadovoljavanju potreba u zajednici.

 1. NAČELO DOBROVOLJNOSTI I SLOBODE IZBORA

Volontiranje podrazumijeva dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i
vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili opću dobrobit. Volontiranje je izraz
osobne volje svakog pojedinca oslobođen od svakog oblika pritisaka.

 1. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE

Pravo na dobrovoljno davanje vremena, znanja vještina te primanje volonterskih usluga
imaju svi ljudi bez obzira na dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju,
rod i rodno izražavanje, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo,
imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obaveze,
članstvo ili ne članstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, tjelesne ili duševne
poteškoće ili oboljele i druge osobne karakteristike, ako drugačije ne proizlazi iz prirode
volonterskih aktivnosti.

 1. NAČELO SOLIDARNOSTI, PROMOCIJE I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Volontiranjem se preuzima odgovornost i izražava solidarnost prema svima članovima
društva bez namjere stjecanja osobne materijalne koristi. Organizatori volontiranja i
volonteri u radu s korisnicima poštuju najviše međunarodne i domaće standarde u
području promocije i zaštite ljudskih prava koja proizlaze iz uvažavanja različitosti i
osobnog integriteta svakog pojedinca.

 

 1. NAČELO RAZVOJA OSOBNIH POTENCIJALA

Volontiranje omogućuje ljudima slobodno stjecanje novih vještina i znanja te razvoj
osobnih potencijala putem cjeloživotnog učenja.

 1. NAČELO INTERKULTURALNOG UČENJA I RAZMJENE

Volontiranje pruža mogućnost učenja od drugih te razmjenu iskustava između država,
regija i različitih kultura. Suradnja s ljudima različitog podrijetla doprinosi smanjivanju
predrasuda i stereotipa te jačanju tolerancije u međunarodnom kontekstu.

 1. NAČELO ZAŠTITE OKOLIŠA I BRIGE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Volontiranje se obavlja u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za zaštitu
okoliša i održivog razvoja zajednice i društva.
ETIČKI STANDARDI

 1. a) za organizatore volontiranja
 • Organizator volontiranja osmišljava i provodi volonterske programe koji imaju jasne i
  vidljive kriterije uključivanja volontera, praćenja i vrednovanja volonterskih aktivnosti te
  stvaraju ugodno i poticajno ozračje u kojem se volontere potiče na osobni razvoj kroz
  učenje, sudjelovanje u timskom radu i razmjenu sa suradnicima.
 • Organizator volontiranja osigurava sigurno i poticajno okruženje za volontiranje te
  financijske, organizacijske i ljudske resurse koji su potrebni za realizaciju volonterskih
  aktivnosti vodeći računa o stručnosti i osposobljenosti volontera za rad s korisnicima.
 • Organizator volontiranja ima odgovornost osigurati jednake mogućnosti uključivanja
  volontera te okruženje oslobođeno od svih oblika diskriminacije i uznemiravanja.
  Organizator je dužan uložiti napore u uklanjanje fizičkih, psiholoških, ekonomskih,
  socijalnih i kulturoloških prepreka pri uključivanju volontera koji su pripadnici različitih
  društvenih skupina.
 • Organizator volontiranja poštuje slobodu odlučivanja svakog volontera o početku i
  završetku volonterskog angažmana

 

 • Organizator volontiranja informira volontere s načinom rada organizacije, pravilima
  organizatora i zahtjevima posla koji odgovaraju znanju, vještinama i prethodnom
  iskustvu volontera. Volonteri imaju pravo na sve informacije koje se tiču njihovog
  volonterskog angažmana.
 • Organizator volontiranja potiče volontere na sudjelovanje u odlučivanju o stvarima koje
  se tiču volontiranja te im se nastoji omogućiti da pridonose organizaciji na načine koji
  sami odaberu.
 • Prilikom uključivanja maloljetnih volontera, organizator volontiranja posebnu pažnju
  posvećuje nadzoru i podršci, u cilju zaštite volontera, a u suradnji s
  roditeljima/skrbnicima i odgojno obrazovnim ustanovama.
 • Organizator volontiranja s posebnom pozornosti poduzima mjere zaštite korisnika
  volonterskih aktivnosti primjenjujući postojeće domaće i međunarodne propise koji se
  odnose na određene ciljne skupine.
 • Organizator volontiranja potiče organizacijsku kulturu u kojoj je volonterski doprinos
  poželjan i cijenjen.
 • Organizator volontiranja vodi urednu evidenciju o volonterima, njihovom doprinosu i
  volonterskim aktivnostima.
 1. b) za volontere
 • Volonteri imaju pravo i dužnost biti upoznati sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim
  kodeksom i drugim pravilnicima i postupcima organizatora volontiranja.
 • Volonteri u svome radu njeguju i promiču rad za opće dobro cijele zajednice.
 • Volonteri poštuju integritet i dostojanstvo svih suradnika i u organizaciji djeluju kao dio
  tima.
 • Volonteri se tijekom volonterskih aktivnosti ponašaju u skladu s misijom i vizijom
  organizacije u kojoj djeluju i na raspolaganje joj stavljaju samo ona znanja, vještine i
  sposobnosti koje ne nadilaze njihove mogućnosti.

 

 

 • Volonteri poštuju misiju i pravila organizacije u kojoj djeluju, poštuju zdravstvene i
  druge standarde sigurnosti kako bi umanjili rizik nanošenja štete sebi, organizatoru
  volontiranja i korisnicima.
 • Volonteri poštuju i uvažavaju različitosti osobnosti, stavova, sustava vrijednosti i
  životnih uvjeta korisnika volonterskih usluga. Volonteri u radu s korisnicima ne nameću
  svoja vjerska, politička i druga osobna uvjerenja te nastoje prepoznati i izaći u susret
  njihovim individualnim potrebama.
 • Volonteri ni na koji način ne zloupotrebljavaju uspostavljeni odnos s korisnicima radi
  zadovoljavanja svojih emocionalnih, fizičkih, financijskih i drugih potreba.
 • Volonteri se suzdržavaju od aktivnosti koje mogu narušiti ugled organizatora
  volontiranja i korisnika. Svoj rad predstavljaju na istinit i afirmativan način. U javnim
  nastupima ne smiju davati netočne ili nejasne podatke koji bi mogli primatelja
  informacije dovesti u zabludu.
 • Volonteri poštuju povjerljivost podataka o korisnicima. Svako prikupljanje podataka
  takve prirode mora dobiti suglasnost korisnika i organizatora volontiranja.
 • Ukoliko imaju dilema ili problema u ispunjavanju volonterskih aktivnosti, volonteri se
  trebaju obratiti isključivo odgovornim osobama u organizaciji.
 1. c) za korisnike volontiranja
 • Korisnik volontiranja ima pravo biti upoznat sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim
  kodeksom te drugim pravilnicima i procedurama organizatora volontiranja od kojeg
  prima volonterske usluge.
 • Ukoliko prima volonterske usluge, korisnik prihvaća temeljna etička načela
  organizatora volontiranja, etičkog kodeksa i Zakona o volontiranju.
 • Korisnik volontiranja ima pravo odbiti volonterske usluge.
 • Korisnik volontiranja dužan je organizatoru volontiranja prijaviti svako neprikladno
  ponašanje volontera kojim se kompromitira etički kodeks volontera i druge volontere.

ZAVRŠNE ODREDBE
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva dužan je osigurati uvjete kako bi se organizatori
volontiranja, volonteri i korisnici njihovih usluga u Republici Hrvatskoj upoznali s
Etičkim kodeksom. Obveza je Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva ustanoviti
Etičko vijeće, tijelo zaduženo za praćenje provedbe Etičkog kodeksa. Etičko vijeće čine
tri člana birana iz Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Dužnost je Etičkog vijeća
donijeti potrebne akte za provedbu Etičkog kodeksa te osigurati jednaku mogućnost u
postupku ispitivanja povreda odredbi Etičkog kodeksa za sve organizatore volontiranja,
volontere i korisnike volontiranja.
U slučaju kršenja etičkog kodeksa volontera, korisnika ili organizatora volontiranja sve
uključene strane se potiču nastali problem riješiti zajednički i dogovorno.
Ukoliko to nije moguće, izvijestit će o tome Etičko vijeće Nacionalnog odbora za razvoj
volonterstva.
Etički kodeks stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Izvor: volontiram.info

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica