Pravni savjeti Milana Tomičića

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Nasljedstvo nećaku, ali ne i zaručnici

Pitanje: Spremam se napraviti vlastoručnu oporu­ku, kojom bi svu svoju imovinu ostavio svom nećaku jer mi je uvijek na usluzi i pri ruci kada mi nešto za­treba. Smeta me samo okolnost što je zaručen za jednu osobu za koju nikako ne želim da ga naslijedi poslije njegove smrti. Zanima me mogu li ja svojom oporukom odrediti tko će naslijediti moju imovinu poslije smrti moga nećaka? (I. G., Poreč)

 

Vezane vijesti 

Odgovor: Zakon o nasljeđivanju ne dopušta da se nasljedniku oporučno određuje tko će ga naslijediti u slučaju njegove smrti. Međutim, ostaje mogućnost da se nasljedniku oporučno odredi zamjenik, u slučaju da nasljednik umre prije ostavitelja. Na taj način možete izbjeći neželjenu mogućnost da u slučaju smrti osobe, koju ste oporukom odredili za nasljedni­ka, istoga naslijedi netko tko, po Vašem mišljenju, to ne zaslužuje.

 

Borba za stićenikovu imovinu

Pitanje: Već duže vremena skrbnik sam osobi ko­joj je oduzeta poslovna sposobnost, o kojoj brinem daleko više nego što je to moja obaveza. S obzirom da će takvo stanje vjerojatno duže trajati, zanima me mogu li s osobom o kojoj skrbim sklopiti ugovor o do­životnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Utoliko više, što se pojavilo više zainteresiranih osoba koje bi htjele sklopiti ugovor s mojim štićenikom jer posjeduje znatnu imovinu, koja je predmet interesa više osoba, pa kruže oko njega kao kopci. (K. L., Sikirevci)

Odgovor: S osobom kojoj ste određeni za skrbni­ka ne možete sklopiti pravne poslove, pa tako niti ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Umjesto Vašeg štićenika, a kao njegov skrbnik, ovla­šteni ste za sklapanje pravnih poslova u ime i za ra­čun štićenika. Stoga, otpada i bojazan da bi neka tre­ća osoba bez Vaše suglasnosti mogla nagovoriti ili prinuditi štićenika na sklapanje bilo kakvog pravnog posla, jer bez ovjere Vašeg potpisa takav bi pravni posao bio nevažeći.

 

Odvjetnik nije smio pročitati ugovor?

Pitanje: Prije duže vremena sklopila sam s drugom osobom Ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ugovor je sastavljen, ovjeren i potpisan u uredu javnog bilježni­ka, uz kojeg je bio nazočan odvjetnik druge strane. Atmosfera prilikom sastavljanja i potpisivanje ugovo­ra je bila ležerna, a javni bilježnik i odvjetnik su proči­tali ugovor, te je tom prilikom stankama rečeno koje su pravne posljedice sklapanja takvog ugovora. Ne sjećam se tko je i što govorio o ugovoru, no naknad­no sam saznala da samo javni bilježnik ima pravo pročitati ugovor i upozoriti na pravne posljedice ugo­vora, no koliko se ja sjećam i odvjetnik druge strane je govorio o ugovoru i posljedicama sklapanja istoga. Molim Vas da mi odgovorite da li je i odvjetnik druge strane ovlašten pročitati ugovor i upozoriti strane na posljedice sklapanja ugovora? (J.B, Ploče)

Odgovor: Pročitati ugovor i upozoriti stranke na pravne posljedice ugovora može samo ovlaštena osoba (sudac ili javni bilježnik), a nikako neka druga osoba kao što je odvjetnik jedne od stranaka ili jav- nobilježnički vježbenik, jer u protivnom ugovor o do­životnom uzdržavanju nije valjan. (VSRH Rev 209/2012 od 18.4.2012.) No, kako ćete dokazati tko je pročitao ugovor i upozorio na pravne posljedice?

Zauvijek izgubljena imovina

Pitanje: Kao davatelj uzdržavanja, sklopio sam Ugovor o doživotnom uzdržavanju s jednom starijom osobom, kojoj sam i prije pomagao. Ugovorom je predviđeno da nakon njene smrti veći dio imovine pripadne meni, uz uvjet da je uzdržavam. Tijekom iz­vršavanja ugovora naš međusobni odnos je postajao sve bolji tako da je primateljica uzdržavanja obećala da će i preostali dio svoje imovine poslije njene smr­ti pripasti meni. To je u nekoliko navrata izjavljivala pred drugim osobama, no nikada nije o tome sastav­ljen pravno važeći dokument. Nakon njene smrti shvatio sam da sam pogriješio što njezina obećanja o preostalom dijelu imovine nisam stavio na papir i tako se osigurao da će njezino usmeno obećanje bi­ti provedeno. Imovina koja je ugovorom o doživot­nom uzdržavanju pripala meni je nesporna, te sam je već proveo u zemljišnim knjigama. Međutim, na sudu su mi rekli da preostali dio imovine ne mogu uknjižiti kao svoje vlasništvo jer mi nedostaje pravna osnova. Molim Vas da me savjetujete mogu li što naknadno učiniti. (M.O, Novi Vinodolski)

Odgovor: Pogriješili ste što tijekom izvršavanja ugovora o doživotnom uzdržavanju niste načinili aneks ugovora, kojim ste mogli obuhvatiti imovinu koja nije ušla u ugovor o doživotnom uzdržavanju. Mogli ste, s obzirom na odnose između Vas i prima­teljice uzdržavanja, predložiti da vam primateljica uz­državanja za života oporučno ostavi neraspoređenu imovinu ili vam je daruje. Ovako ne postoji moguć­nost da dobijete preostali dio imovine, te se s time morate pomiriti.

 

Odjednom postao dužan drugom

Pitanje: Obzirom da sam odlučio izgraditi veći građevinski objekt, sklopio sam ugovor o zajmu s meni poznatim zajmodavcem. Ugovorom smo odre­dili visinu zajma, rok vraćanja i visinu kamata, te do­govorili osiguranje vraćanja zajma. Ni jednom riječju nismo spomenuli mogućnost ustupanja potraživanja zajma nekoj drugoj osobi, pa je moje iznenađenje bi­lo veliko kada sam od zajmodavca pismeno obaviješ­ten da je svoje potraživanje iz ugovora o zajmu ustu­pio drugoj fizičkoj osobi. Moje iznenađenje i ogorče­nje je bilo tim veće što sam od prije s novim zajmo­davcem u lošim odnosima i godinama ne kontaktira­mo. Smatram da je za ustupanje mojih obveza iz zaj­ma bila potrebna moja suglasnost, a mene nitko nije tražio da prihvatim novog zajmodavca. Mogu li se us­protiviti novonastaloj situaciji i tražiti da se ugovor što se tiče stranaka ne mijenja, odnosno da zajmo­davac ostane isti? (M. V, Vrbovec)

Odgovor: Zakon o obveznim odnosima predviđa mogućnost ustupanja potraživanja, što se pravno na­ziva cesijom. Stari zajmodavac nije dužan od dužni­ka tražiti bilo kakvu suglasnost vezano na osnovu novog vjerovnika. Jedina obveza starog vjerovnika jest da pismeno obavijesti dužnika da je došlo do promjene u osobi vjerovnika, što će učiniti takozva­nom notifikacijom. No, osnovno je načelo da dužnik ne može promjenom osobe vjerovnika doći u lošiji položaj nego što je bio prije ustupanja potraživanja. Sva prava koje je imao dužnik prema osobi starog vjerovnika ostaju na snazi (prigovor zastare, prijebo­ja već podmirenog potraživanja itd.).

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

SPLIT: Izleti za dušu

     Čak 50 članova splitske podružnice otišlo je na jednodnevni izlet u Šibenik i