Pravni savjeti

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Nevjerna supruga:

Pitanje: Moj sin se prije braka dugo zabavljao s djevojkom, sadašnjom suprugom. Nakon što su se oženili otišao je na privremeni rad u Austriju. Zbog troškova je rijetko dolazio kući, no odnosi su im bili dobri. Prilikom posljednje posjete iznenadila ga je viješću da je trudna te da očekuje porod za tri mje­seca. S obzirom na rijetke posjete i očekivano rođe­nje, sin je posumnjao u očinstvo. Raspitao se i kod nas o ponašanju supruge za vrijeme izbivanja te je od prijatelja saznao da se zabavljala s jednim čovje­kom iz mjesta. Zaključio je da dijete nije njegovo te odmah odlučio pokrenuti brakorazvodnu parnicu. U međuvremenu je snaha rodila, pa je situacija posta­la još gora. Sin i dalje radi u Austriji i htio bi se raz­vesti, a snaha živi s nama, pa vas molim za savjet. (D. B., Čakovec)

Odgovor: Koliko god se situacija činila lošom, ne možete sa sigurnošću tvrditi da dijete nije od vašeg sina. On može pokrenuti postupak za utvrđivanje očinstva, ali ne može pokrenuti brakorazvodnu parni­cu dok dijete ne navrši dvanaest mjeseci. Stoga, ne žurite svi zajedno sa zaključcima, koji se kasnije mo­gu pokazati pogrešnima, a posljedice brzopletog od­lučivanja i bezrazložne sumnje mogu biti neispravlji- ve. Najjednostavnije je postići dogovor sa snahom, kako bi se izvršile potrebne analize krvi i to uz mak­simalnu diskreciju unutar obitelji.

Jedno bogatstvo na tri sestre

Pitanje: Nas tri sestre želimo s našom majkom, ko­ja je stara i nemoćna, sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Uz to, majka je prilično imućna pa ne znamo kako će rasporediti svoju imovinu nakon smr­ti. Postoji li mogućnost da sve tri sestre sklopimo ugovor o doživotnom uzdržavanju s majkom i kako rasporediti što svaka sestra treba dobiti po osnovi uzdržavanja majke? (S. R., Šibenik)

Odgovor: Nema nikakve prepreke da na strani da­vatelja uzdržavanja bude više osoba. Bitno je pre­cizno utvrditi koje obaveze preuzima svaka sestra te osigurati da obaveza uzdržavanja bude u cijelos­ti ispunjena. Preporučujem vam da se imovina vaše majke podijeli već u ugovoru o doživotnom uzdrža­vanju jer ćete na taj način izbjeći moguće nespora­zume nakon majčine smrti, a ujedno nećete biti pri­nuđeni tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice iz­među vas sestara, što u pravilu nije jednostavan i jeftin postupak.

Pronašao skrivenu oporuku

Pitanje: Nakon što je ostavinski postupak za po­kojnog oca davno završio, a ostavinsko rješenje postalo pravomoćno, kao jedan od zakonskih nas­ljednika pronašao sam očevu oporuku o kojoj se prije pričalo da postoji, ali nitko nije znao gdje se nalazi. Nakon pronalaska oporuke utvrdio sam da je pokojni otac polovicu svoje imovine ostavio me­ni, a preostalu imovinu podijelio ostalim nasljedni­cima na jednake dijelove. O pronalasku oporuke obavijestio sam ostale nasljednike, no oni neće ni­ti čuti o sadržaju oporuke. Napominjem da su od pravomoćnosti ostavinskog rješenja prošlo tri godi­ne. Mogu li još uvijek ostaviti prava iz oporuke? (G. M., Đakovo)

Odgovor: Obzirom da drugi nasljednici ne priznaju oporuku, morat ćete pokrenuti parnični postupak pred redovnim sudom te dokazati da je oporuku sas­tavio Vaš otac. Ako u tom uspijete (svjedoci, grafolog i slično) neće biti prepreke da vam pripadne dio koji vam je otac oporukom namijenio. Ako su zakonski nasljednici rasprodali imovinu, koja im je pripadala zakonskim nasljeđivanjem, morat će vas novčano obeštetiti za vrijednost imovine koja vam po oporuci pripada.

Poslodavac opet duguje otpremninu

Pitanje: Radio sam kod privatnog poduzetnika, ko­ji me je nakon šest godina neprekidnog rada progla­sio tehnološkim viškom, te sam završio na „burzi”. Is­platio mi je otpremninu samo za dvije godine, a za preostali iznos – sve je ostalo na obećanjima. Od ta­da je prošlo četiri godine, a poduzetnik me opet poz­vao na posao. Obzirom da nisam imao drugog izbo­ra, prihvatio sam. Nakon 18 mjeseci neprekidnog ra­da, ponovila se ista priča. Proglašen sam tehnološ­kim viškom i završio na Zavodu za zapošljavanje. Zanima me da li imam pravo na otpremninu jer mi je otprije dužan za četiri godine rada, a sada za 18 mje­seci? (H. D., Dubrovnik)

Odgovor: Nažalost, nemate pravo na otpremninu. Za ovu prvu otpremninu (četiri godine) nastupila je zastara, a za ovu posljednju od 18 mjeseci rada ne ispunjavate uvjete od dvije neprekidne godine rada kod istog poslodavca. Spajati bivše pravo na otprem­ninu od četiri godine, koje je zastarjelo s ovim pos­ljednjim od 18 mjeseci nije moguće jer ne postoji pravni kontinuitet.

Pitanje: Stanujem u stambenoj zgradi od osam stanova. Prvi upravitelj zgrade bio je „duša od čov­jeka”. Vodio je brigu o svakoj našoj kuni, birao je uvijek najpovoljnije izvođače radova na zgradi, a najmanje jednom godišnje polagao je vlasnicima ra­čune za izvedene radove i ostale troškove, koji su nastali iz upravljanja zgradom. Nažalost, upravitelj se razbolio te uskoro nakon toga i umro. Kako smo prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravi­ma morali angažirati novog upravitelja, izabrali smo jednog obrtnika, koji je imao registriranu djelatnost upravljanja zgradom. Prvo što je novi upravitelj na­pravio jest da je neopravdano povećao zajedničku pričuvu, zatim je birao izvođače radova na zgradi od sebi poznatih obrtnika, da bi na kraju iznajmio, bez našeg odobrenja, jednu prostoriju u prizemlju zgrade. Za razliku od prvog upravitelja, nikad nije položio račune o troškovima za održavanje zgrade, stanju zajedničke pričuve i slično. Zbog takvog po­našanja mi, vlasnici zgrade, donijeli smo jednoglas­no odluku da izaberemo novog upravitelja. Među­tim, postojeći upravitelj nije htio izvršiti primopreda­ju dužnosti s novim upraviteljem, a pogotovo nije htio napraviti financijski obračun, te predati novac koji je primio na ime pričuve. Kako da ga prisilimo da napravi obračun te da preda dužnost novom upravitelju? (B. V., Zagreb)

Odgovor: Iz svega proizlazi da je vaš upravitelj zlo- porabio povjerena sredstva, pa vam predlažemo da cijeli slučaj bez odgode prijavite Općinskom držav­nom odvjetništvu, odnosno, da podnesete kaznenu prijavu protiv upravitelja zbog kaznenog djela pro­nevjere, a i za druga kaznena djela, koja je očito po­činio gospodareći vašom zgradom.

Besplatno pravno savjetovalište kontakt

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica