Skrbništvo za umirovljenike

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogucnosti štititi svoja prava i interese.
Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

Vezane vijesti 

 

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE  POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu  pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba.
Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika.
Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrđuju se njegove dužnosti i ovlasti.
Radnje za cije poduzimanje poseban skrbnik nije ovlašten osoba poduzima samostalno.
Sud ce zatražiti mišljenje liječnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti kako bi se procijenilo da je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava i interese.
Nakon toga SUD donosi odluku o djelomičnom ili potpunom lišenju poslovne sposobnosti.

Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove, poduzimati pravne radnje, raspolagati svojom imovinom i prihodima, vec to u njeno ime i za njezin račun čini skrbnik u dogovoru i sa odobrenjem centra za socijalnu skrb.
Odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud ce odrediti mjere, radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, plaćom ili drugim novčanim primanjima, upravljati imovinom, odlučiti o zapošljavanju, davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja.
Poslove koji nisu određeni u sudskoj odluci o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati.
Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit će pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudske odluke.

 

IZBOR OSOBE SKRBNIKA  –   TKO MOŽE BITI SKRBNIK ?
Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik.
Skrbnikom se imenuje osoba koja ima  osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a  uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika  štićenika.
Centar za socijalnu skrb zatražit će od štićenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od njegovih bližih srodnika mišljenje o osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.
Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može  odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.
Skrbnik ne može biti osoba:
1. koja je lišena roditeljske skrbi,
2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom,
ne može očekivati da ce pravilno obavljati  dužnosti skrbnika,
5. s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,
6. s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje njegove dužnosti i prava.
Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb će u roku od osam dana od dana  pravomočnosti odluke dostaviti matičaru radi upisa u maticu rođenih i zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda  na čijem području osoba pod  skrbništvom  ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

 

DUŽNOSTI I OBVEZE SKRBNIKA
• Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti  šticenika, upravljati njegovom imovinom,  te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život I rad.
• Prije poduzimanja važnijih mjera  zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjecaje samog šticenika.
• Skrbnik ce nastojati punoljetnog šticenika ukljuciti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.
• Skrbnik zastupa šticenika.
• Skrbnik samostalno obavlja poslove  redovitog upravljanja šticenikovom imovinom, ako odlukom centra za  socijalnu skrb nije drukcije odredeno.
• Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja šticenika skrbniku je potrebno  prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
• Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti.
• Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci ( ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa šticenikom), podnijeti izvješce o svom radu i o stanju šticenikove imovine.
Izvješce se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u odredenom periodu ili usmeno na  zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda.
• Izvješce skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi šticenika i o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju šticenikovom imovinom, o prihodima i rashodima šticenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Centar za socijalnu skrb

Za koga ćete glasati na parlamentarnim izborima?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave
napovoljnija invalidska kolica