25.OBLJETNICA SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

 

Za borbu spremni

Svečano je bilo na 17. sjednici Skup­štine Sindikata umirovljenika Hrvat­ske, održanoj 26. listopada u sve­čanoj dvorani Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu, jer se, pod pokrovi­teljstvom Grada Zagreba i gradonačelni­ka Milana Bandića. obilježavao i jubilej – 25. godina od osnutka SUH-a u Zagrebu. Skupština je uslijedila poslije uspješno održanog prosvjeda umirovljenika u šest hrvatskih gradova na kojima se, unatoč kiši, okupilo više od sedam tisuća lju­di. Moto Skupštine bio je isti kao i onaj s prosvjeda: “Zaustavimo siromaštvo i poniženje u starosti”, jer u vremenu kad je više od 50 posto svih umirovljenika ispod linije siromaštva od 2.166 kuna, doista je najhitnije zaustaviti daljnje potonuće u bijedu.

Prije službenog početka sjednice, prikazan je 15-minutni film „25 godina borbe za prava umirovljenika”. Zorno je predstavio da je svaka vlast u posljednjih 25 godina pomalo, ali sustavno, smanji­vala umirovljenička prava i obezvrjeđi­vala radom stečene mirovine. Napori i borba SUH-a s partnerima predočeni su dokumentima i hodogramom aktivnosti SUH-a kroz 25 godina čime se na jedno­me mjestu podsjetilo na negativne po­sljedice (ne)činjenja svih vlasti do danas. Zbor Podružnice SUH-a iz Velike Gorice „Turopoljska zvona” otpjevao je po tom himnu, a sjednicu je potom otvorila predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović, a onda su se delegatima obratili gosti.

Puno sreće uz mirovine veće!

     Višnja Fortuna, izaslanica gradona­čelnika Milan Bandića rekla je da se sa SUH-ovcima osjeća kao kod kuće. Film u povodu 25. godišnjice SUH-a dirnuo ju je, a posebno pitanje koje film name­će: “Gdje je nestao čovjek?” Podržala je rad SUH-a rekavši da sve što udruga čini, zapravo olakšava rad Grada zbog čega Sindikat umirovljenika Hrvatske smatra dobrim partnerom, posebno u svjetlu uspješnog djelovanja tijekom srebrnog jubileja. Za kraj je umirovljenicima zaže- ljela: “Puno sreće uz mirovine veće!”

Predsjednik Saveza samostalnih sin­dikata Hrvatske Mladen Novosel česti­tao je SUH-u na važnoj obljetnici i zaželio svima puno zdravlja, ali i postavio pitanje nakon odgledanog filma: “Je li 25 go­dina borbe bilo vrijedno truda i hoće li biti potrebno još 25 godina da se nešto promijeni? Živjeli smo u vremenu kad je na jednog umirovljenika dolazilo četvero radnika, a danas je omjer jedan naprama jedan”    Podsjetio je na zastrašujući poda­tak da u Hrvatskoj preko 300.000 radnika zarađuje do tri i pol tisuće kuna. Retorički je pitao je li se trebao dogoditi Agrokor te naglasio da će se SSSH nastaviti boriti da broj radnika u Hrvatskoj raste, da ne odlaze iz zemlje, te da poslodavci isplaću­ju plaće od kojih radnici mogu dostojno živjeti, kao i umirovljenici temeljem upla­ćenih doprinosa dostojanstveno živjeti u zasluženoj mirovini.

„Bez te zajedničke borbe radnika i umirovljenika ništa u Hrvatskoj promi­jeniti nećemo”, zaključio je predsjed­nik SSSH, dodajući kako u Hrvatskoj treba poštovati uspješnost i uspješnog poslodavca, ali ne onog koji svoj uspjeh stječe preko leđa radnika, građana i umi­rovljenika i uz pomoć politike.

Izaslanica ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića, netom imenovana pomoćnica ministra Melita Čičak rekla je kako Ministarstvo u suradnji s umirovlje­ničkim udrugama Sindikatom i Maticom treba naći rješenje problema u okviru po­stojećih mogućnosti, te da jedino zajed­ničko djelovanje može uroditi plodom.

Suradnja, podrška i poštovanje

Predsjednik Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe Ante Ga­vranović osvrnuo se na rad Vijeća rekavši da njime nije zadovoljan te da podržava­ju zahtjeve SUH-a prema Vladi iznesene na prosvjedu. Istaknuo je i kako je Sabor donio nekoliko propisa koji se tiču svih umirovljenika, a na čije donošenje upra­vo umirovljenici nisu imali nikakva utje­caja jer nisu održavane sjednice Vijeća. Pozvao je na zajedništvo SUH-a i Matice umirovljenika Hrvatske, te upozorio je da 500 tisuća umirovljenika danas prima mi­rovinu manju od 1.400 kuna, zatraživši da se zajedničkim djelovanjem borimo da mirovine budu u visini najmanje 50 posto prosječne plaće.

Izaslanica ravnatelja Hrvatskog za­voda za mirovinskog osiguranje Josipa Aladrovića, predstojnica njegova ureda Slavica Ružić istaknula je da će i dalje biti partneri SUH-u i MUH-u te da će nastaviti djelovati kako bi ispunili očekivanja umi­rovljenika, napomenuvši kako HZMO ne može utjecati na visinu mirovina nego samo da budu pravovremeno i pravilno isplaćene.

I Jasenka Pap, izaslanica v.d. ravna­telja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Fedora Dorčića, nakon od- gledanog filma rekla je da je osupnuta radom i borbom za prava umirovljenika, rekavši: “Želim da što manje trebate po­moć HZZO-a, ali, kad je trebate, da vam bude dostupna”.

Generalna tajnica FERPA-e Carla Can- tone video linkom je čestitala 25. obljet­nicu osnutka SUH-a, naglasivši kako je uspjeh nedavnih prosvjeda potvrdio odličnu organizaciju bez koje nema po­trebnih promjena. Skupštinu je također putem video linka pozdravio i Ivan Pe- dretti, predsjednik SPI-CGIL Italije, potvr­divši odnos prijateljstva i solidarnosti sa SUH-om.

Čelnici Matice umirovljenika Hrvat­ske nisu se odazvali prisustvovati Skup­štini zbog zauzetosti, te su pismeno če­stitali 25. obljetnicu SUH-a.

Otvorena pisma, inicijative, prosvjedi

Izvještaj o radu SUH-a od 29.9.2016. – 25.10.2017. podnijela je predsjednica Jasna A. Petrović, a iz kojega je vidljivo da su, unatoč zastoju dijaloga, korišteni brojni instrumenti i aktivnosti na nacio­nalnoj i međunarodnoj razini u borbi za prava umirovljenika, iako tek dijelom s uspješnim rezultatom. Primjerice, ponov­ljene su inicijative Ministarstvu pravosuđa za izmjenu i dopunu Zakona o obve­znim odnosima glede instituta dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja, podnijeta je pritužba protiv     Ministarstva unutarnjih poslova zbog diskriminacije starijih oso­ba pri produljenju vozačke dozvole, upu­ćeno otvoreno pismo ministru zdravstva Kujundžiću zbog neuključivanja umirov­ljenika i starijih osoba u radnu skupinu za novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti….

Organizirani su umirovljenički prosvje­di i brojne aktivnosti na svim razinama, a osobito su aktivne bile podružnice diljem Hrvatske, koje čine temelje svih aktivno­sti.   U ovom razdoblju održane su i dvije međunarodne akcije, 7. Regionalna kon­ferencija u Zagrebu uz nazočnost pred­stavnika sindikata umirovljenika iz deset zemalja te akciju na granici protiv žilet žica i zidova. Nadalje, SUH je kroz Uprav­no vijeće HZMO-a u više navrata poticao vraćanje mogućnosti dostave mirovina putem pošte, zbog objektivne diskrimi­nacije korisnika u udaljenim područjima i na otocima, te pokretao brojne druge inicijative iz svog programa i sudjelovao u različitim projektima.   Također, održani su i susreti s dva resorna ministra izabrana u izvještajnom razdoblju.

     Mato Obradović, potpredsjednik SUH-a, predstavio je program rada SUH-a za 2018. godinu, u kojemu se, između ostalog, ističe: očuvanje prvog mirovin­skog javnog stupa, temeljenog na me- đugeneracijskoj solidarnosti; zamrzava- nje/ukidanje postojećeg modela drugog mirovinskog stupa, jer je štetan za javne financije, postojeće i buduće mirovine; ograničavanje rada na određeno vrijeme i drugih oblika nesigurnog rada, jer vode raspadu mirovinskog sustava, jačanje kaznene odgovornosti za neplaćanje do­prinosa; povećanje mirovina za 19 posto svima koji su umirovljeni nakon 1. siječnja 1999. s obračunom razlike od dana umi­rovljena do kraja 2017.; povećanje aktu­alne mirovine za 14 posto od 1. siječnja 2018.; uvođenje minimalne mirovine u visini najmanje 50 posto bruto minimalne plaće, uz korektivni faktor prema godi­nama staža; uvođenje naknade za starije osobe koje nisu stekle mirovinu i nema­ju prihoda za život; zadržavanje dostave mirovina poštom za sve potrebite. Mato Obradović istaknuo je da je jasno da se svih 45 točaka neće moći ostvariti odmah, ali da su zacrtale put kojim SUH želi ići. U raspravi koja je uslijedila, javili su se brojni predstavnici na skupštini.

Burna rasprava

     Fridrih Moretti, splitski delegat re­kao da je riječ o divnom planu, ali da je pitanje kako ga realizirati. K tome oni su u Splitu izradili svoj županijski i grad­ski program rada, na kojem će okupiti i druge zainteresirane dionike. Srećom, u Splitu nije padala kiša, ali je zato zakazao razglas, no opet su se čuli. Andrija Vuč- ković iz Omiša predložio je da se u točki Programa o promjeni modela obiteljske mirovine, dio o „određenom postotku” (koji se odnosi na partnerovu mirovinu) zamijeni postotkom od 50 posto, ali mu je odgovoreno da se ne može ići s tako fiksiranim iznosom jer to otežava prego­varanje. Delegatkinja Snježana Živčić istaknula je da se prosvjedu odazvalo 90 posto umirovljenika koji imaju veće mirovine, a ne i svi oni koji su doista si­romašni. K tome je izrazila želju da SUH i Matica umirovljenika imaju bolju surad­nju. Taj je prijedlog uvršten kao 46. toč­ka kojom će se raditi na zajedništvu svih umirovljeničkih udruga.

     Ivan Ročić naglasio da treba oda­ti priznanje organizatorima središnjeg prosvjeda, dok je Stjepan Rakitić na­glasio da je prosvjed u Slavonskom Bro­du uspio te k tome pohvalio kvalitetu svečane skupštine. Posebno je naglasio tugu svoje brodsko-posavske županije odakle puno ljudi bježi u inozemstvo.

     Vladimir Buršić izvijestio o prosvje­dima u Puli i velikom broju pristiglih pro- svjednika iz Istre u Zagreb, a Mato Obra­dović najavio, ukoliko neće biti rezultata u pregovorima na Nacionalnom vijeću, da će on sigurno organizirati ponovno prosvjed u Osijeku jer se osjeća dužan to učiniti spram ljudi koji su prosvjedovali i čekaju rezultate. Nikola Škarica je izvi­jestio o razlozima kasnijeg održavanja prosvjeda u Zadru. Bruna Jovanović je podnijela informaciju o skupštini FERPA/ Europske federacije za umirovljenike i starije osobe, održanoj u Rimu s počet­kom na dan naših prosvjeda, te je nagla­sila kako je generalna tajnica na skup­štini pozdravila prosvjede u Hrvatskoj i čestitala SUH-u, ali i naglasila potrebu snažnije i vidljivije suradnje s radničkim sindikatima svugdje.

Funkcionalniji Statut

Izvještaj o radu te Program rada usvojeni su jednoglasno. Milan Tomi­čić, zamjenik predsjednice, koji je pred­sjedao svečanom i radnom sjednicom Skupštine, predstavio je i izmjene i do­pune Statuta, naglasivši da je uveden regionalni pristup, da status županij­skog povjereništva imaju samo ona na čijem teritoriju djeluju barem tri aktivne podružnice, te da su olakšani uvjeti za održavanje skupština podružnica.      Nada­lje, umjesto do sada nedjelotvornog Iz­vršnog odbora sastavljenog od članova

stručnih odbora, glavnu izvršnu dužnost obavljat će Upravni odbor SUH-a u sa­stavu članova po funkciji (predsjednik, zamjenik, četiri potpredsjednika i glav­ni tajnik).    Učinjene su mnoge izmjene nomotehničke naravi, s ciljem pojed­nostavljenja i pojeftinjenja djelovanja SUH-a. Statutarne izmjene su usvojene jednoglasno.

U završnom govoru predsjednica Petrović je zatražila od 17. Skupštine mandat svim članovima u Nacional­nom vijeću da imaju slobodu zastu­panja i pregovaranja, te prilagodbe zahtjeva, jer ne uspiju li pregovori, u proljeće će umirovljenici opet biti na trgovima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

CROATIA FIRST!!

Pažljivo slušajući što su sve naši političari pričali i još uvijek pričaju nakon nastupa

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?