Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Osnovna razlika u ugovorima je trenutak prijenosa imovine, a prije sklapanja ugovora proučite prava i obveze koje imate kao davatelj ili primatelj uzdržavanja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su dvostranoobvezni, naplatni i strogo formalni ugovori, uređeni Zakonom o obveznim odnosima.

Ugovor možete sklopiti kao davatelj ili primatelj uzdržavanja. Sklapate li ga kao davatelj, obvezujete se da ćete primatelja uzdržavanja (drugu stranu ili neku treću osobu) uzdržavati do njegove smrti.

Ako ugovor sklapate kao primatelj uzdržavanja, izjavljujete da dajete davatelju uzdržavanja svu ili dio svoje imovine.

Osnovna razlika između ovih ugovora je trenutak prijenosa imovine:

 • kod ugovora o doživotnom uzdržavanju – trenutak smrti primatelja uzdržavanja
 • kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju – odmah nakon sklapanja ugovora.

 

Sklapanje ugovora

Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, sahrana primatelja uzdržavanja itd.

Preciznim uređenjem opsega i načina uzdržavanja smanjujete mogućnost nesporazuma i eventualnih zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja ugovornih obveza.

Ugovor mora biti:

 • sastavljen u pisanom obliku
 • ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Ovlaštena osoba prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora mora pročitati ugovor objema stranama i upozoriti ih na njegove posljedice.

Za sudsku ovjeru ugovora o doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom uzdržavanju plaća se pristojba u iznosu od 500 kuna.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ako ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapate kao davatelj uzdržavanja, na temelju ugovora ovlašteni ste zatražiti:

 • zabilježbu u zemljišnu knjigu – ako je predmet ugovora nekretnina
 • zabilježbu ili drugi odgovarajući upis ugovora u javni upisnik – ako je predmet ugovora pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik, kao npr. motorna vozila.

Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove. Međutim, može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju može se raskinuti:

 • sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje
 • jednostrano:
  • ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv
  • kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora
 • zbog promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora – ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak (primjerice, iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja).

Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati i da se ugovor izmijeni.

Ukoliko davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, a njegov bračni drug i njegovi potomci koji su pozvani na nasljedstvo:

 • na to pristanu – na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora
 • na to ne pristanu – ugovor se raskida i nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje
 • nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze – ugovor se raskida i imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ako ste primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim se prenosi pravo vlasništva nekretnine, možete se osigurati za slučaj da vam davatelj uzdržavanja prestane ispunjavati svoju obvezu i otuđi nekretninu trećoj osobi, tako da prije prijenosa nekretnine na davatelja uzdržavanja pridržite pravo iz stvarnog tereta.

Pravom iz stvarnog tereta ovlastit ćete primatelja uzdržavanja da zahtijeva uzdržavanje od svake osobe koja je, odnosno koja će biti vlasnik nekretnine čije vlasništvo je primatelj uzdržavanja prenio na ime naknade za uzdržavanje.

U tom slučaju ovlašteni ste tražiti uzdržavanje od treće osobe koja je stekla vlasništvo nekretnine, kao i od svakog sljedećeg stjecatelja (opterećen je svagdašnji vlasnik nekretnine).

Ukoliko davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, a njegovi nasljednici:

 • na to pristanu – na njih prelaze njegova prava i obveze iz ugovora
 • na to ne pristanu – ugovor se raskida, moraju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja primio kao naknadu (ako nisu u stanju vratiti, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog) i nemaju pravo na naknadu za do tada dano uzdržavanje
 • nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze – ugovor se raskida, imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.prenosi

Sud će naknadu za uzdržavanje odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te prava koja primatelj uzdržavanja ostvaruje na temelju stvarnog tereta.

Više pročitajte na:

Predstavlja li ugovor o dosmrtnom uzdržavanju opasnost za umirovljenike?

Kako raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

KADA KREĆE ZASTARA?

KADA NASTUPA ZASTARA?   Kada nastupa zastara Pravni institut zastare reguliran je Zakonom o

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?