Raskid ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i plaćanje poreza

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Pitate se da li je moguće raskinuti sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kao i tko podliježe obvezi plaćanja poreza u slučaju nasljeđivanja nekretnina na temelju Ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju?

Vezane vijesti 

Postoje li obični ljudi?

Zašto se zapravo svađamo?

Zar ova žena zbilja ima toliko godina?

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Ugovor o doživotnom uzdržavanju dvostrano je obvezni, naplatni i strogo formalni ugovor. Predmet obveze uzdržavanja primatelja uzdržavanja mogu biti nekretnine, pokretnine ili neko prenosivo imovinsko pravo, dok se obveza davatelja uzdržavanja sastoji u raznim davanjima i činjenju radi uzdržavanja primatelja uzdržavanja. Obvezu uzdržavanja umjesto davatelja uzdržavanja označenog u ugovoru, ne može preuzeti treća osoba.

Za valjanost takvog ugovora potrebna je posebna forma – mora biti u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili solemniziran (potvrđen) od strane javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, a sudac ili javni bilježnik obvezni su strankama ugovora pročitati ugovor i upozoriti ih na pravne posljedice zaključivanja takvog ugovora.

Cilj sklapanja Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju je sprječavanje zlouporabe, odnosno to je najveća zaštita primatelja uzdržavanja. Ako je Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obuhvaćena cijela imovina primatelja uzdržavanja, nakon njegove smrti nema provođenja ostavinske rasprave, što znači da nitko od nasljednika ne može potraživati ništa od primatelja uzdržavanja, odnosno gube pravo na nužni dio. I Ugovor  o doživotnom uzdržavanju i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su naplatni ugovori, što znači da postoji i činidba i protučinidba, te su isključeni iz ostavine, odnosno ne  ulaze u ostavinsku masu ostavitelja.

 

Stranke mogu sporazumno raskinuti Ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje, i to svaka strana može zahtijevati raskid ugovora jednostrano, ako stranke žive zajedno, pa se njihovi odnosi međusobno poremete u toj mjeri da zajednički život više nije moguć, te u slučaju kada jedna ugovorna strana ne ispunjava ugovorom preuzete obaveze, međutim ukoliko neka strana zlouporablja pravo s namjerom da takav zajednički život postane nesnošljiv, raskid nije moguć. Prema sudskoj praksi, za opravdanost raskida nije važno je li do poremećenosti odnosa došlo krivnjom ugovornih strana, krivnjom trećega ili iz objektivnih razloga. Takav raskid mogu zahtijevati samo stranke ugovora, a ne i osobe koje to nisu. Na raskid Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju primjenjuju se odredbe o raskidu propisane za Ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Ukoliko nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ako je ispunjenje ugovorne obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj ispunjenje nanijelo pretjerano velik gubitak, stranka može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili raskine, stoga bi ugovor najprije trebalo izmijeniti, a ako to s obzirom na namjere ugovornih stranaka nije moguće, ugovor se raskida. Kao primjer moglo bi se navesti iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja.

 

U slučaju smrti davatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Ako oni na to ne bi pristali, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanja. Suprotno tome, kada bračni drug i potomci nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje od primatelja uzdržavanja. Naknadu određuje sud po slobodnoj ocjeni. Posebno će uzeti u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su nasljednici davatelja uzdržavanja.

 

PLAĆANJE POREZA NEKRETNINA STEČENIH NA TEMELJU UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Plaćanje poreza na promet nekretnina je regulirano čl. 8 st. 1. i 2. Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ br. 115/16). Odredba cit. članka propisuje da ukoliko je nekretnina stečena na temelju Ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,  obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja.

Sukladno čl. 13 st. 7. Zakona o porezu na promet nekretnina, porez na nakretninu ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, koji je ovjerio sudac nadležnog suda ili potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik ili je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, do smrti uzdržavanog.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?