POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email

napovoljnija invalidska kolica

Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja

Pitanje:

Poštovani,
imam određene dvojbe oko plaćanja odnosno oslobođenja plaćanja poreza na promet nekretnina, osobito oko pitanja oslobođenja od plaćanja ovog poreza, molim za pojašnjenje.Marinko 66 god.

Odgovor:

Predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina (PPN) je svako stjecanje vlasništva na nekoj nekretnini u Republici Hrvatskoj, neovisno od toga stječe li se vlasništvo nekretine s naplatom (npr. kod kupoprodaje) ili bez naplate (npr. kod darovanja), pri čemu je posve nevažno kako su stranke nazvale ispravu kojom se stječe vlasništvo nekretnine.

Plaćanje poreza na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18; dalje u tekstu: ZPPN).

Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Prema ZPPN-u, obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Ako se radi o nasljeđivanju, obveznik poreza na promet nekretnina je nasljednik ili zapisovnik. Prilikom darovanja ili drugog stjecanja nekretnine bez naknade obveznik je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade (čl. 7. st. 2. ZPPN).

Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja. Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju do smrti uzdržavanog.

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Ako se stječe nekretnina na temelju odluke suda ili drugog tijela, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke (čl. 16. st. 2 ZPPN).Ako se vlasništvo na nekretnini stječe na temelju zakona, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti odluke suda o odobrenju upisa (čl. 16. st. 4. ZPPN).

U slučaju stjecanja nekretnine temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora dok kod ugovora doživotnom uzdržavanju porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.

Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze , u pravilu se vrijednost utvrđuje iz isprave o stjedcanju, ali porezna uprava može odrediti i procjenu nekretnine.

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% (čl. 12. ZPPN-a), te se mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja poreza.

 

Piše: Ljubica Matijević-Vrsaljko, dipl. pravnica

 

Obvezu dostave isprave o stjecanju vlasništva na nekretnini imaju:

– javni bilježnik u roku od 30 dana po ovjeri potpisa na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine jedan primjerak isprave o stjecanju nekretnine dostavlja poreznoj upravi na kojoj se nekretnina nalazi,

  • –  sudovi u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti odluke o stjecanju/promjeni vlasništva na nekretnini, te

  • –  stjecatelj nekretnine u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze (ukoliko to nisu učinili sud ili javni bilježnik).

  • Građani koji ne plaćaju promet nekretnina (tzv. opća porezna oslobođenja):

    1. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina

    2. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu

    3. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište) na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu

    4. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva

    5.. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

    6. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

    Porez na promet nekretnina ne plaća se niti u slučaju kada se nekretnine unose u kapital trgovačkog društva, odnosno kada se stječu u postupku spajanja, pripajanja i podjele trgovačkog društva.

    Konačno, ZPPN propisuje porezno oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade, kod čega na promet nekretnina u ovim slučajevima ne plaćaju:

    1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem

    2. pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom

    3. bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose.

    Istodobno, u svim slučajevima u kojima ZPNN priznaje porezno oslobođenje bračnom drugu, potomcima, precima, posvojenicima i posvojiteljim, temeljem posebnih propisa identično porezno oslobođenje priznaje se i izvanbračnim drugovima, te formalnim i neformalnim životnim partnerima.(Hul)

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on email
Povezane objave

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?